Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta


primer: POŽARZVPoz-UPB1 in Pravilnik o požarnem redu določata praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, ki ga morajo lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati tudi načrt evakuacije, izvajati najmanj enkrat letno.

Ta določba se na terenu velikokrat narobe tolmači. Poudariti je treba, da ne velja za vse vrste objektov, ampak le za tiste, za katere je treba izdelati načrt evakuacije:
- za objekte, kjer je požarna ogroženost objekta več kot srednja,
- v objektu je več kot 100 ljudi,
- obvezno za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (podrazred 11222), stanovanjske stavbe za posebne namene (podrazred 11300), hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12111), druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12120), stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter stavbe za zdravstvo (podrazred 12640).

“Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije” ne pomeni nujno tudi dejanske evakuacije iz objekta. Evakuacija je lahko horizontalna, vertikalna, popolna in nepopolna. Kot praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije se lahko šteje izvajanje le enega dela evakuacije iz objekta - npr. ogled evakuacijskih poti, ogled zbirnega mesta, evakuacija iz dela objekta, evakuacija samo določene ciljne skupine ipd. Odločitev, za kakšen obseg, vrsto, ciljno skupino udeležencev praktičnega usposabljanja za evakuacijo se bo odločil vsaj enkrat letno, je prepuščena lastniku ali uporabniku objekta.

Lastniki ali uporabniki stavb, za katere velja določba, se naj racionalno odločijo glede letnega praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije. Težko bi si predstavljali, da bi se izvajalo letno praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije, v smislu popolne evakuacije v veliki bolnišnici, lažje bi bilo tako evakuacijo izvesti v poslovnem objektu ali šoli, ko bi lahko povabili k sodelovanju tudi krajevno pristojno gasilsko društvo.

O praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije je treba voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno:
- čas usposabljanja (datum, ura, trajanje),
- sodelujoči (vsi uporabniki objekta, ali samo določena ciljna skupina, zunanji sodelujoči – npr. pristojno PGD...)
- način izvedbe evakuacije (popolna evakuacija, ogled evakuacijskih poti in zbirnih mest za vse uporabnike objekta...).

PREDPISI
- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004)
- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007)
- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)Iz vsebine:


Varstvo pred požarom, usposabljanje za varstvo pred požarom, usposabljanje oseb, vpp

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!