Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Usposabljanje za varstvo pred požarom


NORMATIVNA IZHODIŠČA

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1), ki postavlja normativne podlage za zagotavljanje varstva pred požarom, v 20. členu določa, da mora delodajalec poskrbeti, da je vsak zaposleni - redno, začasno ali občasno - usposobljen za varstvo pred požarom:
- ob nastopu dela,
- ob premestitvi na drugo delovno mesto,
- ob začetku opravljanja drugega dela,
- ob spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
- ob spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Pri usposabljanju je treba upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati.

ZVPoz-UPB1 določa, da je lastnik ali uporabnik poslovnih in industrijskih objektov odgovoren za varstvo pred požarom in lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo lahko pooblasti tudi fizično osebo, ki ni zaposlena pri njem. V večstanovanjskih stavbah se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti ustrezno usposobljenega upravitelja.

Za izvajanje 20. člena ZVPoz-UPB1 je Ministrstvo za obrambo izdalo Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki določa:
- vrste, načine in periodičnost usposabljanja ter programe za usposabljanje in opravljanje preizkusov znanja zaposlenih na področju varstva pred požarom;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne ali fizične osebe za usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
- način in program usposabljanja pravnih in fizičnih oseb, ki se lahko pooblastijo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

IZVAJALCI USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Za varstvo pred požarom lahko delavce usposabljajo le:
- izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili na podlagi omenjenega pravilnika pooblastilo URSZR in opravljajo dejavnost usposabljanja v komercialne namene. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja z varstvo pred požarom je objavljen na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) http://www.sos112.si/slo/tdocs/usposabljanje_pozarno.pdf;
- strokovni delavci, ki so si od delodajalca oz. lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili pooblastilo za usposabljanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Ti strokovni delavci morajo, v skladno s pravilnikom, izpolnjevati ustrezne pogoje:
- v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost, morajo imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo tehnične ali gasilske smeri in opravljen predpisan splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom;
- v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja srednja oz. povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, morajo po pravilniku imeti najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri ter opravljen predpisan splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom. Pravilnik navaja »višjo izobrazbo gasilske smeri«, ki je v naši državi trenutno še ni mogoče pridobiti.

Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih stavbah mora imeti strokovni delavec najmanj srednjo poklicno izobrazbo in opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom.

Izvajalci usposabljanja, ki pridobijo pooblastilo pri URSZR, morajo:
- biti registrirani za opravljanje dejavnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih;
- imeti redno, začasno ali občasno zaposlenega vsaj enega delavca z visoko izobrazbo in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na podobnih delih ter pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo, oz. vsaj dva delavca - enega z visoko izobrazbo in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na podobnih delih ter enega delavca z visoko izobrazbo pedagoško-andragoške smeri. Ne glede na izobrazbo morajo imeti delavci opravljen strokovni izpit iz tretje točke 14. člena pravilnika;
- imeti morajo reference s področja izobraževanja za varstvo pred požarom ali podobnih izobraževanj;
- razpolagati morajo z ustreznimi prostori za poučevanje varstva pred požarom;
- razpolagati morajo z ustreznimi avdiovizualnimi sredstvi in pripomočki za izvajanje poučevanja.

Izvajalec usposabljanja, ki ga pooblasti URSZR:
- usposablja delavce s področja varstva pred požarom in preverja njihovo znanje;
- organizira pripravljalne seminarje za preizkuse znanja in strokovne izpite s področja varstva pred požarom;
- organizira opravljanje preizkusov znanja in strokovnih izpitov za varstvo pred požarom;
- usposablja delodajalce, lastnike ali uporabnike stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov s področja varstva pred požarom;
- ovrednoti usposabljanja in pripravljalne seminarje ter enkrat letno pripravi pisno poročilo o usposabljanjih in ga pošlje URSZR.

Pooblaščeni izvajalec za izvajanje ukrepov varstva pred požarom lahko skladno s pristojnostmi opravlja naslednje naloge iz varstva pred požarom:
- pripravi programe in izvajanje usposabljanja iz varstva o pred požarom;
- izdela požarni red, izračuna požarne ogroženosti posameznih objektov;
- skrbi za ustrezno izbiro, namestitev, servisiranje in pregledovanje gasilnih aparatov;
- skrb za neovirano dostopnost evakuacijskih poti in zbirnih evakuacijskih mest;
- skrb za servisiranje in periodično pregledovanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (javljalniki požara, vgrajeni sistemi za gašenje, hidrantno omrežje, ...), tako da predhodno spozna organizacijo, delovne procese, kadre, je sprotno seznanjen s spremembami tehnoloških procesov, rekonstrukcijami, novimi gradnjami in vsem, kar vpliva na spremenjeno požarno ogroženost in na varstvo pred požarom.

V primeru, ko je pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom član delovnega kolektiva, ki pozna vse delovne procese v organizaciji, različne vrste požarne ogroženosti delovnega okolja, tehnološke procese in izvajalce posameznih delovnih procesov ter njihove osebnostne lastnosti, lahko pričakujemo, da bo planirano tudi uresničeno.

Kvaliteta programa je odvisna od strokovnega znanja pripravljavca programa. Poznati mora stroko — področje varstva pred požarom — in jo smiselno umestiti v delovno okolje, iz katerega izhajajo udeleženci usposabljanja.

Ko organizacija najame zunanjega izvajalca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, le-ta običajno spoznava organizacijo v fazi priprave požarnega reda kot temeljnega dokumenta o izvajanju preventivnih ukrepov iz varstva pred požarom. Pri ogledu in predstavitvi organizacije se spozna s tehnološkimi procesi, vrstami nevarnih snovi, eksplozijskimi conami namestitvijo in vgraditvijo gasilnih aparatov in vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, za katere bo prevzel odgovornost pregledov servisiranja in. Spozna se s kadri, njihovo strukturo, razporeditvijo, delovnim časom. Informacije pridobi ob obisku organizacije in iz dokumentacije. Ne more pa poznati udeležencev usposabljanja in zaradi tega iz andragoškega vidika ni mogoče pričakovati, da bo upošteval dejavnike, ki vplivajo na uspešnost usposabljanja. Tak izvajalec tudi nima vpogleda v proces, ki se v okviru učeče se organizacije odvija v organizaciji, saj je njegov obisk organizacije vezan le na nekaj obiskov (običajno dva zaporedoma, nato pa še dvakrat na leto). V kolikor ni nekoga, ki neprestano spremlja dogajanje v podjetju, pozna kadre in njihove individualne lastnosti, pomaga razvijati organizacijsko kulturo med zaposlenimi, ni realno pričakovati, da se bosta kvaliteta usposobljenosti in motivacija po dodatnih znanjih iz varstva pred požarom dvignili na višjo raven. Če razvoj ni sistematičen in načrten, ni pričakovati, da bodo zaposleni dodatno motivirani, kljub dejstvu, da bi jim znanja, ki bi jih dodatno pridobili, koristila tudi v drugih sferah življenja — nivo požarne varnosti bi se dvignil tudi v njihovem privatnem življenju, v njihovih domovih.

V praksi se pojavljajo organizacije, ki izvajajo »tipsko« usposabljanje iz varstva pred požarom. Vključuje predvsem teoretični del, praktični del pa izvedejo vodje posameznih delovnih procesov v delovnem okolju. Tak pristop delodajalca do usposabljanja iz varstva pred požarom s stališča inšpekcijskega nadzora »ni zadosten«, s stališča usposabljanja za varstvo pred požarom pa neustrezen in neracionalen in ne pripomore k dvigu kvalitete požarne varnosti. Poudariti moramo, da gre pri usposabljanju za varstvo pred požarom — ko govorimo o pristopu prenašanja znanja— za frontalno prenašanje znanja posameznika ali skupine, ki ima znanje, kar pa za vodje posameznih delovnih procesov v delovnem okolju ne moremo trditi.

Delodajalci se premalo zavedajo dejstva, da se s tem, ko so nekoga pooblastili za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oz. ko so najeli nekoga, ki se ukvarja z varstvo pred požarom v komercialne namene, niso iznebili odgovornosti za varstvo pred požarom. Ta odgovornost je neprenosljiva.

Glede na navedeno in na dognanja stroke bi moral v idealnih razmerah biti pooblaščeni izvajalec nalog iz varstva pred požarom član kolektiva organizacije. Zagotovo tako razmišljanje v praksi ne bi naletelo na odobravanje, saj marsikatera organizacija, ki že sedaj deluje na robu likvidnosti, ne bi prenesla dodatnih stroškov — četudi na račun lastne varnosti. Prav tako bi bila ta rešitev neustrezna v organizacijah z manjšim številom zaposlenih, ki so le najemniki objektov, v katerih se izvajajo tudi druge dejavnosti.

USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Po Pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je delodajalec dolžan poskrbeti, da je vsak redno, začasno ali občasno zaposlen, poučen o varstvu pred požarom po programu, ki se deli na teoretični in praktični del. V praksi se premalo izvaja praktični del usposabljanja — vzrokov za to je več.

Na usposabljanju se delavci poučijo o:
- pogojih na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (delovnih razmerah),
- nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
- preventivnih ukrepih,
- normativnih dokumentih, standardih in drugih dokumentih s področja varstva pred požarom,
- opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
- uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

Izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec, pooblaščen za izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom morata pred pričetkom usposabljanja izdelati ustrezen program, ki ga potrdi delodajalec. Vsebina in trajanje usposabljanja delavcev se prilagodi dejavnostim, ki se opravljajo v posameznih poslovnih in industrijskih objektih, ter požarni ogroženosti objektov.

Skladno s pravilnikom je treba delavce, ki delajo v poslovnih, industrijskih ali drugih objektih, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, stalno usposabljati — v objektih, kjer obstaja velika, ali zelo velika požarna ogroženost, morajo delavci opraviti preverjanje znanja vsaki 2 leti, v objektih, v katerih obstaja srednja do povečana požarna ogroženost, pa vsake 3 leta.

Stopnja požarne ogroženosti objekta se določa z uporabo metodologije za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti, ki jo določa Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti .

Periodika preverjanja znanja se določa glede na stopnjo požarne ogroženosti posameznega okolja.

slika
Na podlagi dobljenih stopenj požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati ustrezne ukrepe varstva pred požarom.

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati tudi lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov. Ocena požarne ogroženosti se lahko izdela za naravno, bivalno okolje in za industrijsko okolje, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi in tako, ki je obremenjeno z njimi ter za promet. Izdelovalec mora predhodno preveriti, katera okolja zajema območje, za katera pripravlja oceno. Na podlagi te ugotovitve se izdela ocena posameznega okolja, nato pa še skupna ocena.

Metodologija, ki določa izdelavo ocene požarne ogroženosti, je enotna za vse vrste navedenih okolij. Metodologija vodi izdelovalca po posameznih korakih do končne ocene.

Delodajalci so odgovorni, da so delavci usposobljeni tudi za opravljanje drugih del in nalog v skladu z ostalimi zakoni in podzakonskimi akti — z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, varovanja sebe in drugih udeležencev, premoženja in okolja (Pravilnik o protieksplozijski zaščiti v 20. členu določa, da je delodajalec odgovoren za periodično, vsaj na dve leti, usposabljanje delavcev, ki se redno ali občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih območjih).

Programe usposabljanja je treba ustrezno prilagoditi glede na:
- udeležence usposabljanja (zaposleni za nedoločen, določen ali skrajšani delovni čas, sezonsko delo …),
- posamezne ciljne skupine zaposlenih (management, administrativni delavci, delavci v različnih tehnoloških, storitvenih procesih ...),
- različne tehnološke procese,
- požarno nevarnost,
- periodiko usposabljanja,
- drugo.

V posamezni organizaciji je potrebno usposabljanje za varstvo pred požarom prilagoditi različnim ciljnim skupinam zaposlenih:
- programi naj bodo življenjski, konkretni, smiselni in predvsem racionalni. Vanje naj se vključi samo tiste vsebine, ki jih zaposleni morajo vedeti glede na svojo vlogo v organizaciji. Pri izdelavi programa je potrebno upoštevati število zaposlenih in jih ločiti na posamezne ciljne skupine glede. Razlike v programih nastajajo zaradi različnih delovnih razmer, v katerih se nahajajo zaposleni, različne tehnologije, nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije (npr. v proizvodnji ali upravnem delu), potrebnega izvajanja preventivnih ukrepov, uporabe različne opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom za gašenje začetnih požarov ...;
- za posamezno ciljno skupino se izdela ustrezen program usposabljanja za varstvo pred požarom, lahko pa tudi skupni program, ki vsebuje skupno jedro oz. vsebine in več modulov, ki se izvajajo za posamezne ciljne skupine;
- razlike med programi nastanejo glede na namen usposabljanja — ta je različen ob nastopu novo zaposlenega v organizaciji ali ob razporeditvi na drugo delovno mesto, spremembi in uvajanju nove tehnologije, periodičnemu usposabljanju ...;
- pri izdelavi programov se predpisano vsebino programov usposabljanja za varstvo pred požarom ustrezno in smiselno prilagodi. Primer: če je izdelovalec programa ocenil, da ni novosti, s katerimi bi bilo potrebno zaposlene seznaniti v okviru periodičnega usposabljanja za varstvo pred požarom, se lahko izvaja le praktični del usposabljanja.

Temeljni dejavniki procesa usposabljanja so:
- udeleženec (zaposleni),
- predavatelj,
- vsebina progama. Program določa cilje, potek usposabljanja oz. nadaljnje načrtovanje učnega procesa. Cilji so lahko zastavljeni ozko ali široko.

Pri pripravi programov je v praksi potrebno nameniti posebno pozornost udeležencu usposabljanja, kot enemu izmed dejavnikov usposabljanja. Potrebno je definirati udeležence različnih tehnoloških ali delovnih procesov, iz česar izhajajo tudi nameni in vsebine usposabljanja posameznih ciljnih skupin. Pri pripravi programa je potrebno upoštevati razlike, ki pri udeležencih nastanejo zaradi starosti, spola, izobrazbene in socialne strukture, mentalne kondicije posameznikov, izkušenj, motivacijskih dejavnikov, možnosti predelave (transformacije) informacij, ... Upoštevati je potrebno različne tipe osebnosti in tudi temu prilagoditi medije oz. učna sredstva pri usposabljanju. Za vizualne tipe so ustrezna učna sredstva plakati, miselni vzorci, uporaba računalnika, TV, ..., avditivnim tipom je ustreznejša uporaba zvoka (sirene, glas), kinestetični tipi so najuspešnejši ob praktičnih predstavitvah in aktivnem delu.

Usposabljanje za varstvo pred požarom se začne pri posamezniku — usposabljanje je aktivnost zaposlenih in ne organizacije. Posameznik lahko oceni, katera izmed informacij je zanj pomembna, da jo lahko uporabi za svoje delo. Naloga managementa je ustvariti okolje, da bo posameznika motiviralo in ga spodbujalo k učenju. Upoštevati je potrebno, da so odrasli za učenje motivirani intrinzično in ekstrinzično — notranje in zunanje. Zunanja motivacija je plača, napredovanje, boljše delovne razmere ... Zelo močna pa je notranja motivacija kot potreba po samouresničitvi, večji odgovornosti, po moči in dosežkih, vendar so v učenje pripravljeni vložiti le toliko energije, kot ocenjujejo, da jo potrebujejo za rešitev nalog. Ukrepe varstva pred požarom, med katere spada tudi usposabljanje za varstvo pred požarom, izvajajo že omenjene strokovno usposobljene osebe, ki morajo poznati delovne procese, tehnologijo, požarno ogroženost objektov oz. delov objektov v organizaciji, uporabo nevarnih snovi, eksplozijsko ogrožena območja, nove gradnje ali rekonstrukcije gradenj, premestitev delavcev znotraj organizacije ... — vse, kar vpliva na spremembo dejstev iz varstva pred požarom.

Temeljni dokument, ki ga mora s področja varstva pred požarom izdelati lastnik ali uporabnik stanovanjskega (razen eno in dvostanovanjskih stavb), poslovnega ali industrijskega objekta, je požarni red, kot ga določa Pravilnik o požarnem redu. V njem se določi način usposabljanja stanovalcev, zaposlenih, usposabljanje odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. V evidenčnih listih, kot obveznih prilogah požarnega reda, se evidentira usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, tudi odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter seznanitev s požarnim redom. V okviru seznanjanja s požarnim redom je treba nameniti posebno pozornost nalogam zaposlenih pri preprečevanju požara, ukrepom za varno evakuacijo, navodilom za ravnanje v primeru požara, nalogam, postopkom za ukrepanje, odgovornostim zaposlenih ...

NAČRTOVANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Na podlagi ugotovljenih potreb po permanentnem usposabljanju za varstvo pred požarom se lahko vsako leto izdela plan usposabljanja, ki je vsebinsko in finančno sestavni del letnega poslovnega načrta podjetja. Izdela se tudi plan usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, začetku opravljanja drugega dela, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, spremembi in uvajanju nove tehnologije. Plan usposabljanja obsega poimensko navedbo udeležencev, njihovo število, vrsto programa, predvideni rok in trajanje izvedbe ter stroške realizacije za predvidene oblike usposabljanja.

Potrebe po usposabljanju so opredeljene s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi plani usposabljanja. Plan usposabljanja določi programe usposabljanj, njihove nosilce in potrebna sredstva za izvedbo aktivnosti. Osnovno izhodišče za planiranje usposabljanja je plan razvoja kadrov. Z dolgoročnimi plani usposabljanja za varstvo pred požarom podjetje opredeli kadrovsko politiko in cilje usposabljanja, v srednjeročnih planih taktiko in cilje pri globalnih in diferenciranih potrebah usposabljanja. Taktiko in cilje srednjeročnega plana operacionalizira kratkoročni plan usposabljanja.

S programiranjem usposabljanja se podrobno oblikuje vsebino in okvir določenih programov usposabljanja. Programiranje zahteva skupinsko delo in poteka po osnovnih stopnjah:
- izdelava načrta programov, v katerem je opredeljeno področje usposabljanja ter klasifikacija znanja in veščin, ugotovljenih s preučevanjem potreb po usposabljanju;
- podrobna razčlenitev posameznih področij na tematske celote in osnovne teme po logični povezanosti;
- razporejanje vsebin v okviru določene teme ali vaje kot del programa.

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA USPOSABLJANJA

Organizacija in izvedba usposabljanja zajema:
- priprave procesa usposabljanja,
- upravljanje in
- izvajanje procesa usposabljanja.

V pripravo procesa usposabljanja sodi priprava udeležencev, predavateljev, finančnih in materialnih pogojev ter tehnično administrativna priprava. V okviru upravljanja in izvajanja procesa usposabljanja spadajo učne oblike in metode, učna sredstva in pripomočki ter potek in čas usposabljanja. Temeljna naloga izvedbe usposabljanja je, da s programom usposabljanja in s pomočjo uporabe ustreznih učnih oblik, metod, sredstev ter pripomočkov na čim bolj učinkovit način dosežemo zastavljene cilje.

SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE USPOSABLJANJA

Spremljanje in vrednotenje usposabljanja je dejavnost, s katero se ugotavlja učinkovitost in posledice usposabljanja ter nivo uresničitve zastavljenih ciljev. Gre za kontinuiran proces, prisoten v vseh stopnjah procesa usposabljanja. Glede na namen vrednotenja usposabljanja se le-to loči na:
- notranje vrednotenje — dejavnost usposabljanja se spremlja in vrednoti na podlagi učinkov, ki se kažejo v rezultatih med procesom usposabljanja;
- zunanje vrednotenje — usposabljanje se spremlja in vrednoti na podlagi učinkov in posledic, ki se kažejo v rezultatih udeležencev kasneje, v delovnem procesu.

EVIDENTIRANJE USPOSABLJANJA

V evidenčnih listih, kot obveznih prilogah požarnega reda, se evidentira usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, kot tudi odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Beleži se kdaj, o čem, na kakšen način je bilo izvedeno usposabljanje. Evidenco o usposabljanju zaposlenih lahko vodi tudi kadrovska služba, ki vodi in arhivira celotno dokumentacijo v zvezi z usposabljanjem zaposlenih.

PREDPISI
- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004),
- Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007),
- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95),
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo).Iz vsebine:


Varstvo pred požarom, usposabljanje za varstvo pred požarom

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!