Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Študija požarne varnosti


1.DEL

Študija požarne varnosti je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava študije je obvezna za tiste stavbe, ki po prilogi Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.L.RS, št. 14/2007) spadajo v požarno zahtevne stavbe. Obvezna pa je tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:
- predore, namenjene za javni cestni in železniški promet dolžine 500 m in več ter mestne predore dolžine 350 m in več,
- črpališča naftnih derivatov oziroma zemeljskega plina,
- plinske postaje prenosnih in distribucijskih plinovodnih omrežij,
- transformatorske postaje za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko energetsko omrežje, če je njihova tlorisna površina 20m2 ali več in telefonske centrale,
- elektrarne,
- objekte kemične industrije,
- letališča, hangarje in objekte navigacijskih služb zračnega prometa,
- pristanišča in marine.

Izdelava študije je obvezna tudi v primeru dozidave oziroma nadzidave objekta, če le ta s prvotnim delom tvori funkcionalno celoto in izpolnjuje pogoje požarno zahtevne stavbe. Študijo lahko izdela fizična ali pravna oseba - odgovorni projektant, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje ter ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije (po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (Inženirska zbornica Slovenije).
Za izdelavo študije mora investitor ali projektant pridobiti pogoje za izdelavo projektne dokumentacije. Tiste, ki se nanašajo na požarno varnost izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Na podlagi teh projektnih pogojev nato projektant požarne varnosti izdela študijo požarne varnosti. Ta se izdela v skladu s 7. ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. V primeru, da se projektant odloči za izdelavo študije po 7. členu, se za projektiranje uporabi slovenska tehnična smernica TSG-1-001:2007. Če pa se projektant odloči za izdelavo študije po 8. členu, ki je velikokrat bolj »ugoden« za projektiranje, se študija požarne varnosti izdela z uporabo drugih predpisov, predvsem tujih standardov in smernic. Projektanti se navadno odločijo za tiste, ki so najbolj prijazne za investitorja, a kljub temu zagotavljajo visoko raven varnosti. Pri izdelavu študije požarne varnosti po 8. Členu pravilnika, se navadno uporabljajo predpisi, kot so: ameriške (NFPA), švicarske (VKF), nemške (VfdB), finske in druge smernice ter standardi kot so SIST, DIN in drugi. Poleg projektiranja po 7. ali 8. členu, pa projektant lahko študijo izdela tudi z uporabo inženirskih metod. V takem primeru morajo biti že v idejni zasnovi opisane vse bistvene predpostavke, na katerih je projektant prišel do predlaganih rešitev.

Vsebina študije je predpisana s Pravilnikom o študiji požarne varnosti in obsega naslovno stran, kazalo, strokovni del študije, risbe in na koncu še seznam upoštevanih predpisov, tehničnih smernic, standardov ter drugih tehničnih zahtev. V strokovnem delu študije se obravnava opis zasnove objekta; opis dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo v temu objektu izvajali; seznam požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil; oceno požarne nevarnosti (vzroki, vrste in količina nevarnih snovi…) in ukrepe varstva pred požarom. Strokovni del študije mora vsebovati tudi vse potrebne podatke ter pojasnila za uporabo posameznih ukrepov varstva pred požarom. Ti ukrepi so v študiji ključnega pomena za samo požarno varnost objekta, obsegajo pa:
- zasnovo požarne zaščite v objektu, kamor spada načrtovanje požarnih in dimnih sektorjev in možne nadaljne delitve ter vgrajene sisteme APZ,
- požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta,
- določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih delov objektov,
- odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov,
- ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu,
- zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
- načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje,
- nadzor vpliva požara na okolico.

Z risbami, ki so sestavni del študije se predstavi načrtovane rešitve ukrepov varstva pred požarom, za njihovo izdelavo pa se uporabljajo predpisani grafični znaki. Pri tem se smiselno uporabljajo in upoštevajo določbe pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji.

Študija požarne varnosti vsebuje tudi obvezno prilogo, ki jo imenujemo Izkaz požarne varnosti. To je povzetek vsebine študije (tudi zasnove) požarne varnosti, ki ima v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izpolnjeno samo rubriko »načrtovani ukrepi«. Stolpec »izvedeni« ukrepi se izpolni ob zaključku gradnje, izpolni pa ga odgovorni projektant požarne varnosti, ki je študijo tudi izdelal.

Ko je študija narejena, jo investitor ali projektant vloži v projektno dokumentacijo ter jo odda zraven vloge za pridobitev soglasja. V primeru, da se soglasodajalec strinja z načrtovanimi ukrepi, izda pozitivno soglasje k projektnim rešitvam.
Velikokrat se zgodi, da bi zaradi različnih interesov in želja investitorja po dodatnih spremembah na objektu bilo potrebno spremeniti zahteve v študiji požarne varnosti, na katero je bilo pozitivno soglasje in gradbeno dovoljenje že pridobljeno. V takem primeru spremembe same študije niso dovoljene. Nekatere manjše spremembe se sicer lahko upravičijo in obrazložijo v fazi PZI in PID (npr. število gasilnikov in podobno), a samo do določene mere. Ob večjih spremembah, ki bi lahko vplivale na spremembo študije, pa mora investitor poskrbeti za novo študijo in novo gradbeno dovoljenje oz. spremembo prvotnega dovoljenja.
V času gradnje objekta mora biti študija požarne varnosti za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora vedno na voljo na gradbišču.


2.DELŠtudija požarne varnosti je dokument, ki po svoji zasnovi spada med elaborate. Osnovne zahteve za izdelavo študije požarne varnosti definira Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) Ur.l. RS, št. 3/2007, ki v 30. členu podaja, da se za zagotovitev požarne varnosti objektov v skladu s predpisi o graditvi objektov za določene vrste objektov izdela študija požarne varnosti, ki vsebuje preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, ki jih mora projektant upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Študijo požarne varnosti lahko izdelajo v skladu s predpisi le fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

 

Podrobneje podaja zahteve za izdelavo študije požarne varnosti Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS 28/05, 66/06, 132/06), ki določa:

·       vsebino ŠPV,

·       objekte, za katere je ŠPV obvezna in

·       pogoje za izdelovalce ŠPV.

 

Na splošno rečeno, določa študija požarne varnosti ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava študije požarne varnosti je obvezna za vse objekte, ki so na seznamu priloge Pravilnika o študiji požarne varnosti (tabela 1).

 

Tabela 1: Seznam objektov, za katere je potrebna izdelava študije požarne varnosti

Razvrstitev objektov po skupinah

(skladno s CC-SI1)

Objekti, za katere je obvezna izdelava ŠPV

11211 – Večstanovanjske stavbe

·          stavbe z več kot 50 stanovanji

·          bruto tlorisna površina vseh prostorov(*1) znaša več kot 4.000 m2

·          višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 22 m in več

11222 – stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

113 – stanovanjske stavbe za posebne namene

1264 – stavbe za zdravstvo

 

·          stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 100 oskrbovancev oziroma bolnikov

·          bruto tlorisna površina vseh prostorov(*1) znaša več kot 3.000 m2

·          višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 22 m in več

 

12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1212 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

 

·          stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 200 ljudi

·          bruto tlorisna površina vseh prostorov(*1) znaša več kot 3.000 m2

·          višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 22 m in več

 

122 – upravne in pisarniške stavbe

·          stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 200 ljudi

·          bruto tlorisna površina vseh prostorov(*1) znaša več kot 5.000 m2

·          višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 22 m in več

 

12112 – gostilne, restavracije in točilnice

123 – trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1241– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

1261 – stavbe za kulturo in razvedrilo

1265 – športne dvorane

1272 – stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe

 

·          pritlične stavbe z bruto tlorisno površino restavracije in točilnice vseh prostorov več kot 4.000 m2

·          etažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov(*1) več kot 7.000 m2

·          stavbe, v kateri se lahko hkrati zadržuje več kot 500 ljudi

·          višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 22 m in več

·          bencinski servisi s kapaciteto rezervoarjev več kot 200 m3

 

1242 – garažne stavbe

 

·          kletne garaže, s skupno parkirno površino več kot 2.500 m2

·          pritlične in nadstropne garaže ter pokrita parkirišča, s skupno parkirno površino več kot 5.000 m2

 

125 – industrijske stavbe in skladišča

12712 – stavbe za rejo živali

12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe

 

·          proizvodnja in uporaba zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo, z letno zmogljivostjo več kot 1.000 m3 oziroma ton

·          skladiščenje zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo, z zmogljivostjo več kot 5.000 m3 oziroma ton

·          proizvodnja in uporaba dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja, z letno zmogljivostjo več kot 8000 m3

·          skladiščenje dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo več kot 20.000 m3

·          proizvodnja in uporaba oziroma skladiščenje razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi

·          skladiščne stavbe z bruto tlorisno površino več kot 3.000 m2

·          visoko regalna skladišča z bruto tlorisno površino vseh prostorov(*1) več kot 1.200 m2

·          industrijske stavbe oziroma stavbe za rejo živali z bruto tlorisno površino več kot 4.000 m2

 

1262 – muzeji in knjižnice

 

·          bruto tlorisna površina vseh prostorov(*1) več kot 2.000 m2

 

1263 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

 

·          stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje/usposablja 150 in več učencev/slušateljev

·          stavbe za vzgojno varstveno dejavnost več kot 100 otrok

·          stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje ali usposablja več kot 100 otrok s posebnimi potrebami

 

1274 – druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

 

·          prevzgojni domovi, zapori, vojašnice za več kot 50 ljudi

 

2142 – predori in podhodi

·          cestni in železniški predori dolžine 500 m in več

 

2211 – naftovodi in prenosni plinovodi

·          naftovodi

·          plinovodi, ce je delovni tlak višji od 16 barov

 

2214 – prenosni elektroenergetski vodi

 

·          razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti več kot 110 kV

 

230 – kompleksni industrijski objekti

 

·          objekti kemične industrije

·          energetski objekti z močjo več kot 10 MW

·          objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi

 

241 – objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

 

·          objekti, ki sprejmejo 1.500 obiskovalcev ali več

·          marine z več kot 1.000 privezi

 

Opombe:

(*1) Skupna površina vseh prostorov, ki tvorijo stavbo oziroma s stavbami zaključeno funkcionalno celoto

 

Izdelava študije požarne varnosti je poleg novih objektov obvezna tudi v primeru rekonstrukcije objekta, če le ta izpolnjuje pogoje iz priloge Pravilnika o študiji požarne varnosti.

 

Glede na zahteve Pravilnika o študiji požarne varnosti obsega študija tekstualni in grafični del. Med tekstualni del spadajo podatki in pojasnila za uporabo ukrepov varstva pred požarom:

 

1.      opis zasnove objekta,

 

2.      opis dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo izvajali v objektu,

 

3.      seznam požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil,

 

4.      oceno požarne nevarnosti, ki jo sestavljajo:

 

5.      ukrepe varstva pred požarom, ki jih sestavljajo:

 

6.      seznam upoštevanih predpisov, tehničnih smernic, standardov, drugih tehničnih zahtev, kodeksov uveljavljenega ravnanja in drugih dokumentov, ki določajo ukrepe varstva pred požarom.

 

Grafični del študije požarne varnosti mora biti izdelan po pravilih tehniškega risanja, vsebuje pa grafično ponazoritev poprej navedenih ukrepov, kot npr. opredelitev požarne odpornosti, meje požarnih sektorjev, umestitev objekta v prostor, elemente evakuacijskih poti, elemente opreme za gašenje, dostopne poti za gasilsko intervencijo ipd.

 

Študiji požarne varnosti lahko izdela le odgovorni projektant, ki ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

 

 

Iz vsebine:


Študija požarne varnosti, požarna varnost, seznam objektov za katere je potrebna študija, elaborat požarne varnosti

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!