Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Pregledi aktivne požarne zaščite


Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite so urejeni s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007). Z njim se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, da lahko izdajajo potrdila o:
- brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
- obsegu pregledov in preizkusov teh sistemov;
- o pridobitvi pooblastil za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite:
- postopkih pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in
- opravljanju rednega tehničnega nadzora nad vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite.

Potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti za:
– novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
– spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
– razširjene sisteme aktivne požarne zaščite — za dodatno vgrajeni del, če deluje samostojno, oz. za celotni sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
– vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil v treh dneh po aktiviranju vzpostavljen v prvotno stanje.

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljevanju izvajalec pregledov) ter pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

S preizkusom vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se ugotovi, ali sistem v skladu s predpisi in standardi izpolnjuje zahtevane značilnosti in kapacitete, po katerih je bil projektiran in vgrajen. Pomembna je tudi namembnost oz. tehnologija, ki je bila upoštevana pri izdelavi projektne oz. tehnične dokumentacije.

Vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite se preizkusi s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po postopkih, ki jih predvidevajo predpisi in standardi, ki so bili podlaga za projektiranje sistema. Preizkus mora zajeti tudi morebitno požarno krmiljenje drugih sistemov in naprav (mehansko prezračevanje, dvigala, požarna vrata in lopute ...). Kjer so sistemi namenjeni tudi krmiljenju, se končni pregled opravi, ko so vgrajeni vsi sistemi, testiranje pa se mora izvesti vključno z nameščenimi izvršnimi elementi, ki krmiljenje izvajajo. Potrdila o brezhibnem delovanju se ne sme izdati, če kateri od sistemov, ki je krmiljen, ni dokončan in ne more opravljati svoje funkcije.

Obseg, vrsta preizkusa in število preizkušenih delov sistema so odvisni od vrste sistema. Tehnični preglednik lahko pri preizkusu izjemoma upošteva pisno dokumentirane preizkuse, ki jih je že opravil izvajalec, ki je sistem vgradil — če so preizkusi osnova za veljavnost garancije posameznega sistema ali dela sistema. Izvajalec mora predložiti tudi dokazila, da je pooblaščen s strani proizvajalca sistema

in dokazila, da je usposobljen za izvajanje takih del oz. dokazila, da je preizkuse opravil pooblaščeni preizkuševalec.

Rezultat pregleda sistema aktivne požarne zaščite mora zajemati:
– naziv izvajalca pregleda;
– kraj in datum pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– številko poročila, oštevilčenje strani ter skupno število strani poročila;
– naziv oz. ime zavezanca in naslov objekta, v katerem je pregledan in preizkušen sistem aktivne požarne zaščite;
– vrsto pregledanega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– izjavo o delovanju morebitne povezave pregledanega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite z drugimi sistemi, opremo ali elementi;
– projektno oz. tehnično dokumentacijo;
– predpise, standarde, smernice in druge podlage, po katerih je bil sistem projektiran in izdelan;
– naziv oz. ime izvajalca, ki je sistem vgradil;
– predpise, standarde, navodila in druge podlage, po katerih je bil sistem pregledan in preizkušen;
– opis postopka in rezultate pregleda ter preizkusa;
– kratko splošno oceno vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (ustreza/ne ustreza);
– morebitne pomanjkljivosti z razčlenjenim opisom vseh del, potrebnih za ureditev in dopolnitev sistema;
– datum izdaje poročila, podpise tehničnih preglednikov, ki so sistem pregledali in preizkusili.

Poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora biti napisano tako, da so navedeni vsi postopki pregleda, preizkusa in podatki, na podlagi katerih je mogoče opraviti kontrolno ponovitev pregleda in preizkusa ter spremljati rezultate pregleda in preizkusa. Izvajalec pregledov mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka 10 let, razen v primeru, če je bil vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izločen iz uporabe. Izvajalec pregledov mora izdelati potrdilo in poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v treh izvodih. En izvod pošlje zavezancu, en izvod mora v štirinajstih dneh poslati Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, enega pa mora hrani pri sebi.

Iz vsebine:


Pregledi aktivne požarne zaščite,aktivna zaščita, požarna zaščita, aktivna požarna zaščita, pregled aktivne požarne zaščite

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!